ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020-21

Αγαπητοί φοιτητές/τριες του ΠΜΣ

Με ικανοποίηση και χαρά σας καλωσορίζω τόσο προσωπικά, όσο και εκ μέρους
της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ και του Τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος, στον νέο κύκλο σπουδών σας. Σας πληροφορούμε ότι έχετε
γίνει δεκτοί από το Τμήμα και καλείσθε να εγγραφείτε στο ΠΜΣ, το
συντομότερο δυνατόν μετά την λήψη της παρούσας.

Σημειώστε ότι με την λήψη της παρούσας επίσημης ειδοποίησης αρχίζει και η
εφαρμογή των προβλέψεων του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ. Η διαδικασία
εγγραφής σας εξειδικεύεται στο Άρθρο 4 Παρ. 9–16 και Άρθρο 8, Παρ. 9–11
του Κανονισμού Σπουδών (https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/fileadmin/depts/geol.uoa.gr/earthsciences-environment/uploads/FEK_4003_T.B_2018_kanonismosPMS2018.pdf), τα οποία σας παρακαλώ να μελετήσετε προσεκτικά.
Αμεσότερα σας ενδιαφέρουν τα εξής:

Οι Εισακτέοι υποψήφιοι ΜΦ οφείλουν να εγγραφούν εντός αποκλειστικής
προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής τους.
Προκειμένου να εγγραφούν θα πρέπει να έχουν καταβάλλει τα τέλη φοίτησης,
πράγμα που αποδεικνύεται με υποβολή σχετικών παραστατικών ή/και
αποδείξεων. (Άρθρο 4, Παράγραφος 10)

Οι Εισακτέοι υποψήφιοι ΜΦ οι οποίοι θεωρούν ότι στο πρόσωπό τους
συντρέχουν οι προβλέψεις και περιορισμοί της Παρ. 2, Αρ. 35 του Ν.
4485/2017 και της Παρ. 10, Αρ. 8 του … Κανονισμού, οφείλουν εντός
αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
ειδοποίησής τους, να υποβάλλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ αίτηση εγγραφής με
απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, απαραίτητα συνοδευόμενη από πρωτότυπα
έγγραφα που να αποδεικνύουν το διαθέσιμο εισόδημά τους. (Άρθρο 4,
Παράγραφος 12)

 Στην περίπτωση που Εισακτέοι υποψήφιοι ΜΦ έχουν αιτηθεί εγγραφή με
απαλλαγή τελών φοίτησης … η Συντονιστική Επιτροπή ελέγχει τα
δικαιολογητικά και επιλέγει τους δικαιούχους κατατάσσοντάς τους σε σειρά
αύξοντος εισοδήματος. Δικαιούχοι των οποίων ο αριθμός δεν ξεπερνά το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνολικού αριθμού
εισαγομένων ΜΦ, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης (βλ. επίσης Παρ. 2,
Αρ. 35, Ν.4485/17). Η απόφαση της ΣΕ είναι αμάχητη· οι μη δικαιούχοι,
καθώς και οι υπεράριθμοι δικαιούχοι, εγγράφονται μόνον εάν καταβάλλουν τα
προβλεπόμενα τέλη φοίτησης.

 Η απόφαση της ΣΕ περί απαλλαγής ή μη από τα τέλη φοίτησης κοινοποιείται
άμεσα στους ενδιαφερομένους της Παρ. 12, Αρ. 4…  Οι Εισακτέοι της
προκείμενης κατηγορίας, απαλλασσόμενοι και μη, οφείλουν να εγγραφούν
εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία ειδοποίησής τους. Οι μη απαλλασσόμενοι Εισακτέοι θα πρέπει να
έχουν καταβάλλει τα τέλη φοίτησης προκειμένου να εγγραφούν, πράγμα που
αποδεικνύεται με υποβολή σχετικών παραστατικών ή/και αποδείξεων. Άρθρο 4,
Παράγραφος 14)

Σχετικά με τη απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης: Σύμφωνα με τον νόμο
δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ατομικό ή οικογενειακό διαθέσιμο εισόδημα
τελευταίου φορολογικού έτους που να είναι αυτοτελώς, το μεν ατομικό
μικρότερο από το 100% του εθνικού διάμεσου ατομικού διαθέσιμου ισοδύναμου
εισοδήματος, το δε οικογενειακό μικρότερο από το 70% του εθνικού διάμεσου
οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. Σύμφωνα με την
διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Παιδείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
Β’ 2726/3/7/2020 (επισυνάπτεται), το μεν εθνικό  διάμεσο ατομικό διαθέσιμο
ισοδύναμο εισόδημα έτους 2019 είναι 8.195,00 Ευρώ, το δε 70% του εθνικού
διάμεσου οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος έτους 2019 είναι
5.736,50 Ευρώ. Με βάση αυτά, και προκειμένου να μην καταναλώσετε άδικα
χρόνο και προσπάθεια, σας παρακαλώ σημειώστε ότι αιτήσεις φοιτητών με
ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 8.195 Ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα
μεγαλύτερο των 5.737 Ευρώ δεν μπορούν να γίνουν δεκτές βάσει του νόμου.

Προσοχή! Όσοι/ες από εσάς δεν έχουν ακόμη τη συνολική βαθμολογία του
πτυχίου επειδή εκκρεμούν βαθμοί της εξεταστικής Σεπτεμβρίου θα
ολοκληρώσουν την παραπάνω διαδικασία εγγραφών κλπ όταν φέρουν την
ολοκληρωμένη αναλυτική βαθμολογία τους.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12/10/20, θα λάβετε ειδοποίηση από τον Συντονιστή της Ειδίκευσής σας.

Στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία/διευκρίνιση που πιθανόν χρειαστείτε.
Ενημερώσεις και πληροφορίες για το ΠΜΣ μπορείτε να βλέπετε:
Ιστοσελίδα- https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/
Κοινωνικά δίκτυα- https://www.facebook.com/earthsciencesandenvironment

Καλώς ορίσατε στο ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον», καλή συνέχεια και
καλή ευόδωση των προσδοκιών σας.

Χαρά Ντρίνια

 

Πρόεδρος ΠΜΣ