ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει και λειτουργεί (Φ.Ε.Κ.: 3434/17-08-18
Τεύχος Δεύτερο) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.-M.Sc.).

Με την παρούσα ανακοινώνεται η παράταση προκήρυξης του Π.Μ.Σ. για το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μέχρι και τις 18/09/2020. Η ημερομηνία
συνέντευξης των υποψηφίων ορίζεται η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη
των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο
του Οκτωβρίου του 2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και
εργαστηριακά μαθήματα και το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο
https://goo.gl/forms/hsfqb4HdiUS5kZrK2 και οπωσδήποτε εκτυπωμένο αντίγραφο
στο φάκελο του υποψηφίου.
Για περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη, στην Ιστοσελίδα:
https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/και στο email:
earthscienv@geol.uoa.gr

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ
Καθηγ. Χαρά Ντρίνια