ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με την απόφαση της 10ης συνεδρίασης της Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 14-4-2022, προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή-φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες Γης και Περιβάλλον".

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» έχει διάρκεια τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS), στα οποία περιλαμβάνεται ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, και μετά από πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, οδηγεί στην απονομή "Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στις Επιστήμες Γης και Περιβάλλον" [M.Sc.] του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α. Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Γεωφυσική (Applied Geology - Geophysics)

β. Ορυκτοί Πόροι- Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» (Mineral Resources- Petrology and Environmental Management).

γ. Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον (Climatic Variations and Impacts on Environment).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Γεωλογικών  Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών συγγενών ή συμπληρωματικών προς τις Γεωεπιστήμες Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Παραδείγματα τέτοιων πτυχιούχων είναι οι Φυσικοί, Χημικοί, Ωκεανογράφοι, Βιολόγοι, Γεωγράφοι, Αρχαιολόγοι, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων, Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωπόνοι κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00.

Δείτε την προκήρυξη και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και τα κριτήρια επιλογής  εδώ