ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 28/12/2022 ολοκληρώθηκε από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ, ο
έλεγχος των διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
«Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» του Τμήματος «Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος». 

Λεπτομέρειες της κατάστασης σχετικών ευρυμάτων του ΠΜΣ και το πρακτικό εσωτερικής αξιολόγησης από την ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ μπορείτε να δείτε στο αρχείο:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΜΣ ΑΠΟ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ