ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Ειδίκευση «Ορυκτοί Πόροι - Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Mineral ResourcesPetrology and Environmental Management» προσφέρει εξειδικευμένες σπουδές και επιστημονικά εργαλεία που στοχεύουν:

α) στην προαγωγή της έρευνας και της εφαρμοσμένης γνώσης σε θέματα ορυκτών πόρων, πετρολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος

β) στη διεύρυνση των αντικειμένων της Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας και Γεωχημείας, της ανάδειξης του ρόλου τους στη γήινη ιστορία και λειτουργία του πλανήτη, τη στενή τους σχέση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την υγιεινή διαβίωση, τη χρησιμότητα τους σε πληθώρα εφαρμογών, αλλά και την επίδρασή τους στο περιβάλλον.

γ) στη βιώσιμη αξιοποίηση των κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών από τη διαμόρφωση μοντέλων γένεσης και την έρευνα εντοπισμού έως την οικονομοτεχνική μελέτη, την εξόρυξή τους και την αξιοποίηση των παραπροϊόντων εκμετάλλευσης.

δ) στη διερεύνηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που οφείλονται σε φυσικές/γεωλογικές διεργασίες ή/και ανθρώπινες δραστηριότητες.

Έμφαση επίσης δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έρευνα και εκμετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατάλογος Μαθημάτων Ειδίκευσης (αρχείο pdf)

 

Θεματολογία Επιστημονικών Πεδίων 
- Γένεση και έρευνα εντοπισμού Ορυκτών Πρώτων Υλών  
- Περιβαλλοντική Γεωχημεία, Ορυκτολογία και Πετρολογία
- Μαγματισμός και γεωτεκτονικό περιβάλλον
- Μεταλλευτική δραστηριότητα και βιώσιμη ανάπτυξη
- Διαχείριση αποβλήτων
- Επικινδυνότητα ρύπανσης και ανθρώπινη υγεία
- Ηφαιστειολογία
- Καινοτόμες χρήσεις ορυκτών και πετρωμάτων
- Προστασία και αποκατάσταση εδαφικών και υδατικών πόρων