ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ

Το ΠΜΣ έχει θεσπίσει ειδική διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων και ενστάσεων των φοιτητών.

Το αρχείο του κανονισμού είναι προσβάσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Κανονισμός Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών