Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις με συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων του ΠΜΣ Επιστήμες Γης και Περιβάλλον και του ΠΜΣ Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Περιοδικά με IF

Kelepertzis, Ε., Matiatos, Ι., Botsou, F., Antonopoulou, Ch., Lappas, I. et al. (2023) Assessment of natural and anthropogenic contamination sources in a Mediterranean aquifer by combining hydrochemical and stable isotope techniques, Science of The Total Environment, 858, Part 1, 159763
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159763.

Sainis T, Kakali G, Pomonis P, Vasilatos C. (2023) A Comparative Study on the Properties of Volcanic Rocks from the Aegean Islands, Greece, for Utilization as Pozzolanic Additives in Cement. Materials Proceedings.15(1):21. https://doi.org/10.3390/materproc2023015021

Nomikou P, Panousis D, Nikoli E, Antoniou V, Emmanouloudis D, Pehlivanides G, Agiomavritis M, Nastos P, Cieslak-Jones E, Batis A. (2023) Nisyros Aspiring UNESCO Global Geopark: Crucial Steps for Promoting the Volcanic Landscape’s Unique Geodiversity. Geosciences. 13(3):70. https://doi.org/10.3390/geosciences13030070

Antoniou V, Panousis D, Nikoli E, Katsigera A, Vlasopoulos O, Nomikou P. (2023) The Geo-Cultural Heritage of Kos Revisited: Web-GIS Applications and Storytelling Promoting the Well-Known Island of Dodecanese, Greece. Resources. 12(7):74. https://doi.org/10.3390/resources12070074

Kampouridis, P., Svorligkou, G., Kargopoulos, N., Spassov, N., Böhme, M. (2023) Revision of the Late Miocene hornless rhinocerotids from Samos Island (Greece) with the designation of neotypes and implications for the European chilotheres, Journal of Vertebrate Paleontology, DOI: 10.1080/02724634.2023.2254360

Zegkinoglou, N., Mathur, R., Kilias, S., Godfrey, L., Pletsas, V., Nomikou, P., Zaronikola, N. (2023) Boiling-induced extreme Cu isotope fractionation in sulfide minerals forming by active hydrothermal diffusers at the Aegean Kolumbo volcano: Evidence from in situ isotope analysis. Geology, 51 (11): 1072–1076. doi: https://doi.org/10.1130/G51404.1

Kaviris G, Zymvragakis A, Bonatis P, Kapetanidis V, Spingos I, Mavroulis S, Kotsi E, Lekkas E, Voulgaris N. (2023) A Logic-Tree Approach for Probabilistic Seismic Hazard Assessment in the Administrative Region of Attica (Greece). Applied Sciences,13(13):7553. https://doi.org/10.3390/app13137553

Alexopoulos JD, Dilalos S, Voulgaris N, Gkosios V, Giannopoulos I-K, Kapetanidis V, Kaviris G. (2023) The Contribution of Near-Surface Geophysics for the Site Characterization of Seismological Stations.  Applied Sciences. 13(8):4932. https://doi.org/10.3390/app13084932

Mereli, A., Evelpidou, N., Psycharis, S., Drinia, H., Antonarakou, A., Mereli, M., and Tzouxanioti, M. (2023) Education of students from Greek schools regarding natural disasters through STEAM. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 19(8), em2314. https://doi.org/10.29333/ejmste/13437

Alexopoulos JD, Voulgaris N, Dilalos S, Gkosios V, Giannopoulos I-K, Mitsika GS, Vassilakis E, Sakkas V, Kaviris G. Near-Surface Geophysical Characterization of Lithologies in Corfu and Lefkada Towns (Ionian Islands, Greece) (2022) Geosciences. 12(12):446. https://doi.org/10.3390/geosciences12120446

Kaviris G, Zymvragakis A, Bonatis P, Kapetanidis V, Voulgaris N. (2022) Probabilistic and Scenario-Based Seismic Hazard Assessment on the Western Gulf of Corinth (Central Greece). Applied Sciences. 12(21):11152. https://doi.org/10.3390/app122111152

Κaviris, G., Zymvragakis, A., Bonatis, P. et al. (2022) Probabilistic Seismic Hazard Assessment for the Broader Messinia (SW Greece) Region. Pure Appl. Geophys. 179, 551–567 https://doi.org/10.1007/s00024-022-02950-z

Evelpidou N, Tzouxanioti M, Gavalas T, Spyrou E, Saitis G, Petropoulos A, Karkani A. (2022) Assessment of Fire Effects on Surface Runoff Erosion Susceptibility: The Case of the Summer 2021 Forest Fires in Greece. Land. 2022; 11(1):21. https://doi.org/10.3390/land11010021

Stouraiti C, Angelatou V, Petushok S, Soukis K, Eliopoulos D. (2020) Effect of Mineralogy on the Beneficiation of REE from Heavy Mineral Sands: The Case of Nea Peramos, Kavala, Northern Greece. Minerals, 10(5):387. https://doi.org/10.3390/min10050387

Galanopoulos, E., Skarpelis, N., Argyraki, A. (2019) Supergene alteration, environmental impact and laboratory scale acid water treatment of Cyprus-type ore deposits: case study of Mathiatis and Sha abandoned mines. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, geochem2018-070  
https://doi.org/10.1144/geochem2018-070 

Georgopoulos, G., Mitsis, I., Argyraki, A., Stamatakis, M. (2018) Environmental availability of ultramafic rock derived trace elements in the fumarolic - geothermal field of Soussaki area, Greece. Applied Geochemistry, 92, 9-18.
https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2018.02.010

Argyraki, A., Kelepertzis, E., Botsou, F., Paraskevopoulou, V., Katsikis, I., Trigoni, M. (2018) Environmental availability of trace elements (Pb, Cd, Zn, Cu) in soil from urban, suburban, rural and mining areas of Attica, Hellas. Journal of Geochemical Exploration, 187, 201-213.
https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2017.09.004

Argyraki, A., Boutsi, Z., Zotiadis, V. (2017) Towards sustainable remediation of contaminated soil by using diasporic bauxite: Laboratory experiments on soil from the sulfide mining village of Stratoni, Greece. Journal of Geochemical Exploration, 183, 214-222.
https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2017.03.007

Koskeridou, E., La Perna, R., Giamali, C., 2019. Tindaria kretensis n. sp., a new deep water protobranch (Bivalvia) from the Early Pliocene of Crete (Southern Greece) [Tindaria kretensis n. sp., une nouvelle espèce de protobranche (Bivalvia) d'eaux profondes du Pliocène Inférieur de Crète (Grèce méridionale)], Annales de Paleontologie, 105 (1), pp. 39-44. DOI: 10.1016/j.annpal.2018.11.001

Vasiliev, I., Karakitsios, V., Bouloubassi, I., Agiadi, K., Kontakiotis, G., Antonarakou, A., Triantaphyllou, M., Gogou, A., Kafousia, N., de Rafélis, M., Zarkogiannis, S., Kaczmar, F., Parinos, C., Pasadakis, N., 2019. Large Sea Surface Temperature, Salinity, and Productivity-Preservation Changes Preceding the Onset of the Messinian Salinity Crisis in the Eastern Mediterranean Sea. Paleoceanography and Paleoclimatology, 34 (2), pp. 182-202. DOI: 10.1029/2018PA003438

Zarkogiannis, S.D., Antonarakou, A., Tripati, A., Kontakiotis, G., Mortyn, P.G., Drinia, H., Greaves, M., 2019. Influence of surface ocean density on planktonic foraminifera calcification. Scientific Reports, 9 (1), no. 533, DOI: 10.1038/s41598-018-36935-7

Antonarakou, A., Kontakiotis, G., Zarkogiannis, S., Mortyn, P.G., Drinia, H., Koskeridou, E., Anastasakis, G., 2018. Planktonic foraminiferal abnormalities in coastal and open marine eastern Mediterranean environments: A natural stress monitoring approach in recent and early Holocene marine systems. Journal of Marine Systems, 181, pp. 63-78. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2018.02.004

Zarkogiannis, S.D., Kontakiotis, G., Vousdoukas, M.I., Velegrakis, A.F., Collins, M.B., Antonarakou, A., 2018. Scarping of artificially-nourished mixed sand and gravel beaches: Sedimentological characteristics of Hayling Island beach, Southern England. Coastal Engineering, 133, pp. 1-12. DOI: 10.1016/j.coastaleng.2017.12.003

Karakitsios, V., Cornée, J.-J., Tsourou, T., Moissette, P., Kontakiotis, G., Agiadi, K., Manoutsoglou, E., Triantaphyllou, M., Koskeridou, E., Drinia, H., Roussos, D.,2017. Messinian salinity crisis record under strong freshwater input in marginal, intermediate, and deep environments: The case of the North Aegean, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 485, pp. 316-335. DOI: 10.1016/j.palaeo.2017.06.023

Kontakiotis, G., Antonarakou, A., Mortyn, P.G., Drinia, H., Anastasakis, G., Zarkogiannis, S., Möbius, J., 2017. Morphological recognition of Globigerinoides ruber morphotypes and their susceptibility to diagenetic alteration in the eastern Mediterranean Sea. Journal of Marine Systems, 174, pp. 12-24. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2017.05.005

Koskeridou, E., Giamali, C., Antonarakou, A., Kontakiotis, G., Karakitsios, V., 2017. Early Pliocene gastropod assemblages from the eastern Mediterranean (SW Peloponnese, Greece) and their palaeobiogeographic implications, Geobios, 50 (4), pp. 267-277. DOI: 10.1016/j.geobios.2017.06.003

Koskeridou, E., Giamali, C., Antonarakou, A., Kontakiotis, G., Karakitsios, V., 2017. Early Pliocene gastropod assemblages from the eastern Mediterranean (SW Peloponnese, Greece) and their palaeobiogeographic implications, Geobios, 50 (4), pp. 267-277. DOI: 10.1016/j.geobios.2017.06.003

Drinia, H., Antonarakou, A., Tsourou, Th., Kontakiotis, G., Psychogiou, M., Anastasakis, G., 2016. Foraminifera eco-biostratigraphy of the southern Evoikos outer shelf, central Aegean Sea, during MIS 5 to present. Continental Shelf Research, 126, 36-49.

Πρακτικά Συνεδρίων/ Περιλήψεις

 

Pletsas, V. , S. P. Kilias, N. Zegkinoglou, P. Nomikou, T. J. Mertzimekis, P. Polymenakou, A. Gondikas (2022) The Kolumbo Submarine Volcanic-Hydrothermal Vent Ecosystem: The Epitome of Study Sites in the Hellenic Volcanic Arc with Relevance to Ocean Policy and Governance. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10 Ext. Abs. GSG2022-293

Velli, P., Argyraki, A. , Zotiadis, V. (2022) Study of mechanical properties and adsorption capacity of heat-treated smectite clays. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10 Ext. Abs. GSG2022-288

Argyraki, A , Pitsillis, A, Entwistle, J.A. , Bramwell, L. , Zissimos, A., Christoforou, I. (2022) Potentially Toxic Elements in House Dust of Cyprus Homes: Contribution to the Global DustSafe Database. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10 Ext. Abs. GSG2022-234

Evelpidou, N., Karkani, A., Tzouxanioti, M., Spyrou, E., Gavalas, T., Saitis, G., and Petropoulos, A. (2022) Assessment of fire effects to flood susceptibility: the case of the summer 2021 forest fires in Greece, 10th International Conference on Geomorphology, Coimbra, Portugal, 12–16 Sep 2022, ICG2022-278, https://doi.org/10.5194/icg2022-278

SVORLINGOU, G., GIAOUTSAKIS, I., ROUSSIAKIS, S. (2021) New Craniodental Material of Rhinocerotids (Perissodactyla, Rhinocerotidae) from the Late Miocene of Samos Island, Greece. 5th International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology At: Vilnius, Lithuania