ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις με συμμετοχή φοιτητών του ΠΜΣ Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Περιοδικά με IF

Galanopoulos, E., Skarpelis, N., Argyraki, A. (2019) Supergene alteration, environmental impact and laboratory scale acid water treatment of Cyprus-type ore deposits: case study of Mathiatis and Sha abandoned mines. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, geochem2018-070  
https://doi.org/10.1144/geochem2018-070 

Georgopoulos, G., Mitsis, I., Argyraki, A., Stamatakis, M. (2018) Environmental availability of ultramafic rock derived trace elements in the fumarolic - geothermal field of Soussaki area, Greece. Applied Geochemistry, 92, 9-18.
https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2018.02.010

Argyraki, A., Kelepertzis, E., Botsou, F., Paraskevopoulou, V., Katsikis, I., Trigoni, M. (2018) Environmental availability of trace elements (Pb, Cd, Zn, Cu) in soil from urban, suburban, rural and mining areas of Attica, Hellas. Journal of Geochemical Exploration, 187, 201-213.
https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2017.09.004

Argyraki, A., Boutsi, Z., Zotiadis, V. (2017) Towards sustainable remediation of contaminated soil by using diasporic bauxite: Laboratory experiments on soil from the sulfide mining village of Stratoni, Greece. Journal of Geochemical Exploration, 183, 214-222.
https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2017.03.007

Koskeridou, E., La Perna, R., Giamali, C., 2019. Tindaria kretensis n. sp., a new deep water protobranch (Bivalvia) from the Early Pliocene of Crete (Southern Greece) [Tindaria kretensis n. sp., une nouvelle espèce de protobranche (Bivalvia) d'eaux profondes du Pliocène Inférieur de Crète (Grèce méridionale)], Annales de Paleontologie, 105 (1), pp. 39-44. DOI: 10.1016/j.annpal.2018.11.001

Vasiliev, I., Karakitsios, V., Bouloubassi, I., Agiadi, K., Kontakiotis, G., Antonarakou, A., Triantaphyllou, M., Gogou, A., Kafousia, N., de Rafélis, M., Zarkogiannis, S., Kaczmar, F., Parinos, C., Pasadakis, N., 2019. Large Sea Surface Temperature, Salinity, and Productivity-Preservation Changes Preceding the Onset of the Messinian Salinity Crisis in the Eastern Mediterranean Sea. Paleoceanography and Paleoclimatology, 34 (2), pp. 182-202. DOI: 10.1029/2018PA003438

Zarkogiannis, S.D., Antonarakou, A., Tripati, A., Kontakiotis, G., Mortyn, P.G., Drinia, H., Greaves, M., 2019. Influence of surface ocean density on planktonic foraminifera calcification. Scientific Reports, 9 (1), no. 533, DOI: 10.1038/s41598-018-36935-7

Antonarakou, A., Kontakiotis, G., Zarkogiannis, S., Mortyn, P.G., Drinia, H., Koskeridou, E., Anastasakis, G., 2018. Planktonic foraminiferal abnormalities in coastal and open marine eastern Mediterranean environments: A natural stress monitoring approach in recent and early Holocene marine systems. Journal of Marine Systems, 181, pp. 63-78. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2018.02.004

Zarkogiannis, S.D., Kontakiotis, G., Vousdoukas, M.I., Velegrakis, A.F., Collins, M.B., Antonarakou, A., 2018. Scarping of artificially-nourished mixed sand and gravel beaches: Sedimentological characteristics of Hayling Island beach, Southern England. Coastal Engineering, 133, pp. 1-12. DOI: 10.1016/j.coastaleng.2017.12.003

Karakitsios, V., Cornée, J.-J., Tsourou, T., Moissette, P., Kontakiotis, G., Agiadi, K., Manoutsoglou, E., Triantaphyllou, M., Koskeridou, E., Drinia, H., Roussos, D.,2017. Messinian salinity crisis record under strong freshwater input in marginal, intermediate, and deep environments: The case of the North Aegean, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 485, pp. 316-335. DOI: 10.1016/j.palaeo.2017.06.023

Kontakiotis, G., Antonarakou, A., Mortyn, P.G., Drinia, H., Anastasakis, G., Zarkogiannis, S., Möbius, J., 2017. Morphological recognition of Globigerinoides ruber morphotypes and their susceptibility to diagenetic alteration in the eastern Mediterranean Sea. Journal of Marine Systems, 174, pp. 12-24. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2017.05.005

Koskeridou, E., Giamali, C., Antonarakou, A., Kontakiotis, G., Karakitsios, V., 2017. Early Pliocene gastropod assemblages from the eastern Mediterranean (SW Peloponnese, Greece) and their palaeobiogeographic implications, Geobios, 50 (4), pp. 267-277. DOI: 10.1016/j.geobios.2017.06.003

Koskeridou, E., Giamali, C., Antonarakou, A., Kontakiotis, G., Karakitsios, V., 2017. Early Pliocene gastropod assemblages from the eastern Mediterranean (SW Peloponnese, Greece) and their palaeobiogeographic implications, Geobios, 50 (4), pp. 267-277. DOI: 10.1016/j.geobios.2017.06.003

Drinia, H., Antonarakou, A., Tsourou, Th., Kontakiotis, G., Psychogiou, M., Anastasakis, G., 2016. Foraminifera eco-biostratigraphy of the southern Evoikos outer shelf, central Aegean Sea, during MIS 5 to present. Continental Shelf Research, 126, 36-49.

Πρακτικά Συνεδρίων/ Περιλήψεις