ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί 

σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση    

 στο     Πρόγραμμα     Μεταπτυχιακών     Σπουδών     

«Επιστήμες   Γης   και Περιβάλλον». σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α. «Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Γεωφυσική» (Applied Geology - Geophysics)

β.  «Ορυκτοί  Πόροι-  Πετρολογία  και  Διαχείριση  Περιβάλλοντος»  (Mineral  Resources- Petrology and Environmental Management).

γ.  «Κλιματικές  Μεταβολές  και  Επιπτώσεις  στο  Περιβάλλον»  (Climatic  Variations  and Impacts on Environment).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 θα πρέπει είτε να υποβάλουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 30η Αυγούστου 2019 στη διεύθυνση Ε.Κ.Π.Α Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, Τ.Κ. 15784 ΑΘΗΝΑ (για τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τμήματος) τα κατωτέρω δικαιολογητικά: α. Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΠΜΣ (Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο goo.gl/forms/hsfqb4HdiUS5kZrK2 και οποσδήποτε εκτυπωμένο αντίγραφο στο φάκελο του υποψηφίου) β. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. γ. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (προπτυχιακών και εφόσον έχουν γίνει και μεταπτυχιακών), ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.) δ. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών και, εφόσον υπάρχουν, και μεταπτυχιακών σπουδών. ε. Οι κάτοχοι τίτλων από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την Παρ. 7, Αρ. 34, Ν. 4485/2017. στ. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. ζ. Πιστοποιητικά επιπέδου γνώσης άλλης ξένης γλώσσας η οποία μπορεί να είναι μία ή περισσότερες από τις Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Ρωσική, Ιαπωνική και Κινεζική Mandarin. η. Δήλωση κινήτρων (motivation letter), στην οποία οι υποψήφιοι εξηγούν τους προσωπικούς ή/και επαγγελματικούς στόχους τους σε σχέση με την Ειδίκευση στην οποία έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους. θ. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές, εργοδότες ... ι. Οιοδήποτε άλλο στοιχείο θέλει ενισχύσει την υποψηφιότητα (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά, τεκμηρίωση συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ., δημοσιεύσεις γενικού περιεχομένου, τεκμηρίωση εμπειρίας σε Γεωεπιστημονικά πεδία επαγγελματικής δραστηριότητας, τεκμηρίωση άλλης επαγγελματικής εμπειρίας). Οι υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση για μία και μόνο Ειδίκευση.